Prof. Dr. Turan SAĞERTüm Kişiler

                                                                               AVESİS Bilgileri İçin TIKLAYINIZ !!  

 

1.Adı Soyadı:

       Turan SAĞER

e-mail: tsager@yildiz.edu.tr

 

2.      Doğum Tarihi:

01.02.1972 

 

3.      Unvanı:

Profesör Doktor

 

4.      Öğrenim Durumu:

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans      

Müzik Eğitimi

İnönü Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Müzik Eğitimi

Gazi Üniversitesi

1998

Doktora

Müzik Eğitimi

Gazi Üniversitesi

2002

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2002-2005

Doçentlik Tarihi: 2005-2010

Profesörlük Tarihi: 2010

 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1. Çakır, Serkan. (2005). “Müzik öğretmenliği programı armoni eğitiminde başlangıç kaynaklarının analizi ve değerlendirilmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2. Ercan, Mesut. (2006). “Eğitim fakülteleri ilköğretim bölümleri sınıf öğretmenliği programı son sınıf öğrencilerinin ilköğretim 1. devre müzik derslerine yönelik mesleki alan yeterliliklerinin incelenmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

3. Ayhan, Ali. (2006). “Müzik öğretmenliği bilim dallarında yapılan yüksek lisans tezlerinin ve okutulan yüksek lisans derslerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

4. Uluçay, Taner. (2006).“İlköğretim ikinci kademe, müzik eğitimi dersinde 2005-2006 eğitim öğretim yılında okutulan müzik ders kitaplarında yer alan şarkıların müziksel amaçlar bakımından analizi”, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

5. İmik, Ünal. (2007). “Sosyal Statünün Müziksel Beğeniye Etkileri”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

6. Demirci, Uğurcan. (2008). “Anadolu Güzel Sanatlar Liselerindeki Keman Eğitiminde Pozisyon Geçişlerinde Karşılaşılan Güçlükler”, K.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı

7. Yıkdırımgök, Zeka. (2008). “A.G.S.L. Solfej ders Kitaplarının Öğrenci Ses Sınırları Açısından İncelenmesi”, K.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı

8. Kar, İskender. (2008).“İlköğretim II. Kademe Müzik Ders Kitaplarındaki Halk Türkülerinin Dörtlü Armoni İle Eşliklenmesi”, K.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı

9. Eroy,Ozan. (2010).“Tekirdağ Bölgesi Çingene Müziklerindeki Ezgi Yapılarının İncelenmesi”, K.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı

10. Öztürk, Seda. (2011). "Müzik Öğretmenliği Programında Alınan Piyano Eğitiminin Müzik Öğretmeninin Mesleki Yaşamına Katkısı"

11. Minez, Tufan. (2012). "Piyano Eğitiminde Rubrik ile Geleneksel Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması: İnönü Üniversitesi Örneği"

12. Demirkol, Perçin. (2013). "Televizyon Çocuk Programlarında Yer Alan Müziklerin Müzik Dersi Öğretim Programı Genel ve Özel Amaçları Açısından İncelenmesi", İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

 

 

 

 

6.2.  Doktora Tezleri

1. Öner, Afşin. (2011).“Geleneksel Türk müziği öğelerinin flüt eğitiminde kullanılmasına yönelik bir model önerisi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı

2. Ayhan, Ali. (2012). “İmge kullanımının okul şarkılarının öğretimindeki başarıya etkisi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı

3. Karagöz, Betül. (2013).“İlköğretim Öğrencilerine Değerlerin Okul Şarkıları Yoluyla Kazandırılması” İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Bilim Dalı

4. Haner, Ozan, “Keman Eğitiminde Kullanılan Teknikler” İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

   (Devam Ediyor)

5. Gürpınar, Engin, “İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Çoksesli Solfej Uygulamalarının Müziksel İşitme-Okuma-Yazma ve Koro Ders Başarılarına Etkisi” İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı (Devam Ediyor)

6. Zahal, Onur. (2014).“Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Öğrenme Stilleri ve Bilişsel Esneklik Düzeyleriyle Sınav Başarısı Arasındaki İlişki”, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı

7. Kalaycıoğlu, Şükrü, Göktuğ, “Armoni Eğitiminde Üstbilişsel Stratejilerin Kullanımına Yönelik Hazırlanmış Öğretim Programının Armoni Başarısına ve Üstbilişsel Farkındalığa Etkisi” İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı (Devam Ediyor)

8. Eroy, Ozan, “Halk Türkülerinin Caz Armonisi ile Eşliklenerek Piyano Eğitiminde Kullanılması, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam Ediyor)

 

 

7.     Yayınlar

 

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Sağer, T., Zahal, O., Gürpınar, E. (2015). “İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Uygulamaların Çoksesli Solfej Alan Başarısına Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ocak, Cilt-Sayı: 30-1, ss. 195-212

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Sağer, T., İmik, Ü., Demirkol, P. (2014). “Televizyon Çocuk Programı Müziklerinin İlköğretim Müzik Dersine Katkılarına Yönelik Görüşler”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ağustos, cilt 1, sayı 17

2. Sağer, T., Zahal, O., Gürpınar, E. (2014).“Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavlarına Giren Adayların, Alan Puanları ve Sınav Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", Akademik Bakış Dergisi. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Nisan, ISSN: 1694-528X

3.Sağer, T., Zahal, O., Gürpınar, E. (2014). “Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavlarında OBP ile Alan Puanları ve Sınav Başarı Durumları Arasındaki İlişkiler, s.33-46, JASS (The Journal of Academic Social Science Studies) e-ISSN 2147- 2971

4.Sağer, T., Zahal, O., Gürpınar, E. (2014). "Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavlarına Giren Adayların, Alan Puanları ve Sınav Başarı Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi" Akademik Bakış Dergisi. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. ISSN:1694-528X.

5.Sağer, T., Zahal, O., Gürpınar, E. (2013)."Müzik öğretmenliği programı özel yetenek sınavlarında YGS puanları ile müzik alanı puanları arasındaki ilişkilerin incelenmesi". Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. International Journal of Human Sciences ISSN:1303-5134

6.Sağer, T., Gürpınar, E., Zahal, O. (2013).“Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersi ile Diğer Alan Dersleri Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi” E -Journal of New World Sciences Academy (NWSA). ISSN: 1306-3111/1308-7290

7.Sağer, T., Gürpınar, E., Zahal, O.(2013). "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Müzikte Modernleşme Hareketleri ve Müzik Politikaları (1923-1952)" İnönü University International Journal of Social Sciences. E- Journal with International Referee. INIJOSS. A-2147-0936. Yayın no:5 Sayfa:71-89

8.Sağer, T., Çakır, S.(2013). "Müzik Öğretmenliği Programı Armoni Eğitiminde Başlangıç Kaynaklarının Analizi ve Değerlendirilmesi" İnönü University International Journal of Social Sciences. E- Journalwith International Referee. INIJOSS. A-2147-0936. Yayın no:5 Sayfa:23-48

9.Sağer, T., Zahal, O., Gürpınar, E. (2013). “Müzik öğretmenliği programı özel yetenek sınavlarında YGS puanları ile müzik alanı puanları arasındaki ilişkilerin incelenmesi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Vol.10 No.1, ISSN:1303-5134

10. Sağer, T., Mustan Dönmez, B. (2012). "Batı-Dışı Müzik Eğitimi Yöntemleri Müzik Eğitimi Disiplinine Ne Kazandırabilir? “Roman Müzik Eğitim Örnek Durumu" Üzerine Kültürel ve Pedagojik Bir Analiz", Akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler E-Dergisi, No. 33, s. 1-14

11.Sağer, T.(2010). “İstiklal Marşı Besteleri”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:3, Aralık, Sayı:5. ISSN:1308-9196. Adıyaman

12. Sağer, T. (2010).“Klasik Armoni Eğitiminde Kullanılan Birinci Çevrim (6’lı) Akorlarda Ses Katlaması” Erzincan    Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı:12-1. , ss. 231-249.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.Sağer, T., Kılıç, I. (2011). “Müzik Sanatında Kadın Müzik Eğitimcileri” İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. Inonu University Journal of Art and Design. ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884. Özel Sayı/Special Edition Cilt/Vol.1. (2011). 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu.

2.Sağer, T., Karagöz, B. (2011).“Üstün Yeteneklilerin Eğitimi ve Müzikte İki Üstün Yetenek İdil BİRET ve Suna KAN” İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. Inonu University Journal of Art and Design. ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884. Özel Sayı/Special Edition Cilt/Vol.1 (2011). 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu.

3.Sağer, T., İmik, Ü.(2010). “Kadın Dinleyicilerde Müzik Beğenisi”, 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Konya, 28- 30 Nisan

4.Sağer, T., ve Diğerleri. (2010). “Sosyo-kültürel Değişimlerin Müzik Beğenisine Etkisi”, 18. EAS Congress”, 26-29 April, Bolu

5.Sağer, T., İmik, Ü. (2008). “Müzik ve Barış” WCCI 13. World Conferance in Education, September 2-7, Antalya-Turkey

6.Sağer, T.,  Berki, T. (2002). “Türkiye Üniversitelerinde Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Ders Programları Üzerine Bir İnceleme”, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Kıbrıs

 

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Ulusal Kitaplar

1.      Cumhuriyet’ten Günümüze Okul Müziğine Yön Verenler, Evrensel Müzik Yayınları Ankara-2003

2.      Makamsal Viyola Eğitimi, Malatya-2003

3.      Kontrpuan (Çeviri), Bemol Yayınları, İstanbul Mayıs, 2004

4.      Okul Bandosu İçin Ezgi ve Ritm Çalışmaları, Cangöz Müzik Yayınları, İstanbul, Mart, 2004

5.      Temel Müzik Teorisi, Bemol Yayınları, İstanbul Mayıs, 2004

6.      Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri (Doç.Dr. Aytekin Albuz ile birlikte), Maya Akademi Yayınları, Ankara, 2007

7.      Müzik Kültürü (Kitap Bölümü) Pegem Akademi Yayınları, 2013, İstanbul.

8.      Armoni, Gece Kitaplığı Yayınları

9.      Temel Kadans Öğretileri, Gece Kitaplığı Yayınları

 

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Sağer, T., Gürpınar, E., Zahal, O.(2013). "Hareketli Do Solfej Metodu ile Geleneksel Türk Sanat Müziği Solfej Çalışmaları Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi" İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. İnönü University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884 Cilt/Vol. 3 Sayı/No.8 (2013): 155-164.

2.Sağer, T., Ayhan, A. (2012). “Müzik Eğitiminde İmgelerin Kullanımı”, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Dergisi, Inonu University Journal of Art and Design, ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884, Cilt/Vol. 2 Sayı/No. 6 (2012): 305-321, Yıllık Özel Sayı/ Annual Special Issue

3.Sağer, T., Sevgi, A.(2011). “Klasik Armoni Çözümlerinde Kullanılan Bas Şifreleme Yöntemleri ve Derece İsimlendirmeleri” İnönü Ün., Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s 23-36, Malatya

4.Sağer, T., Öner, A. (2011). “Öğrencilerin Kültürel ve Müzikal Profilleri ile Çalgı Öğretim Süreçlerine Yönelik Bir Araştırma” İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. Inonu University Journal of Art and Design. ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884. Özel Sayı/Special Edition Cilt/Vol.1. Sayı no:3. S.s.339-353

5.Sağer, T.,İmik, Ü.(2008). “Müziksel Beğenide Sosyal Statünün Rolü”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 24, 2008-1, Kayseri.

6.Sağer, T.(2007)."Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü ile Diğer Liselerden Mezun Öğrencilerin Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Giriş Sınavındaki Başarı Durumlarının İncelenmesi”, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt, 2 sayı 2, Tokat.

7.Sağer, T.(2004). “Çukurova Bölgesi’ndeki Çingene Müzisyenler ve Ülkemizin Müziksel Yaşantısına Katkıları”, Folklor Kurumu, Folklor Dergisi, İstanbul.

8.Sağer, T.(2003). “Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları”, Selçuk Üniversitesi, Tarih Bölümü Dergisi,

9.Sağer, T. (2002). “Okul Müziğinde Geleneksel Türk Sanat Müziği Makam Dizileri” Çağdaş Eğitim Dergisi, 283, 40-44

10.  Sağer, T.(2002). Müzik Eğitiminde Toplam Kalite Uygulamaları, Gazi Eğitim Dergisi, 22, 2

 

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

  1. Sağer, T., C.Yurga. (1999). “Türkiye’de Müzik Öğretmeni Yetiştirme”, 6. İstanbul Türk Müziği Günleri, İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuar Mezunları Derneği, İstanbul.

2.      Sağer, T. (2002).“Kaliteli Müzik Eğitimi İlişkisi ve Kaliteli Müzik Eğitimi”, Gazi Üniversitesi, 275-284, Ankara.

3.      Sağer T., S., Çevik, Z., Cafoğlu. (2002). “Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yöneticilerinin Yaşamlarında Müziğin Etkileri”, Sevda Cenap And Müzik Vakfı, 471-486, Ankara

4.      Sağer, T.(2002). “Okul Müzik Eğitiminde Türk Müziğinin Kullanılması”, İTÜ, Türk Musikisi Devlet Konservatuar Mezunları Derneği

5.      Sağer, T., Berki, T. (2003).“Türkiye Üniversitelerinde Müzik Eğitimi Doktora Ders Programları Üzerine Bir İnceleme”, İnönü Üniversitesi, Müzik Eğitimi Sempozyumu, Kasım, Malatya.

6.      Sağer, T. (2003).“Müzik Öğretmenlerinin Çalgısı ve Mesleksel Yaşama Etkisi”, İnönü Üniversitesi, Müzik Eğitimi Sempozyumu, Kasım, Malatya.

7.      Sağer, T. (2003). “Müzik Öğretmenliği Lisansüstü Programların Enstitü Farklılıkları Açısından Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Ekim, İzmir.

8.      Sağer, T. (2003). “Çukurova Bölgesi’ndeki Çingene Müzisyenler ve Ülkemizin Müziksel Yaşantısına Katkıları”, 10. İstanbul Türk Müziği Günleri “Müzik Araştırmaları ve Folklor Derlemeleri Sempozyumu”,  İTÜ, İstanbul.

  1. Sağer, T. (2004).‘Okul Şarkılarının Konuları Açısından Değerlendirilmesi’, S. Demirel Üniversitesi, Cumhuriyetten Günümüze Müzik Öğretmenliği Sempozyumu, Burdur.

10.  Sağer, T. ve Sevgi, A.(2004). ‘Bilgisayar Destekli Kulak Eğitimi’, İnönü Ün., Eğitim Bilimleri Kongresi, Malatya.

11.  Sağer, T.(2005). “Müzik Eğitimi Bilim Dallarındaki Lisansüstü Çalışmalara Genel Bir Bakış”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İzmir.

  1. Sağer, T., Ayhan, A., “Müzik Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Üniversitelere ve Müziğin Alt Alanlarına Göre Dağılımı” , Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, 2005.

13.  Sağer, T., Ayhan, A.(2006). “Avrupa Birliği Sürecinde Müzik Öğretmeni Yetiştirme Süreci Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Müzik Sanatımız ve AB Süreci  Sempozyumu, Ankara

14.  Sağer, T. (2008).“Türk Müzik Kültüründe Kırıkkale’nin Yeri”, II. Kırıkkale Sempozyumu, 13-14 Mart, s 234-238, Kırıkkale

15.  Sağer, T.(2009). “Teknoloji Destekli Karşılaştırılmalı Kulak Eğitimi”, İzmir Müzik sempozyumu, 5-6 Kasım, İzmir

16.  Sağer, T., Karagöz, B.(2010). “Malatya’da Sanat Eğitiminin Değerlendirilmesi” BİLSAM, Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya Sempozyumu, 15-16 Mayıs,  Malatya

17.  Sağer, T., Gürpınar, E.(2012). “Müzik Öğretmeninin Mesleki Becerisi Açısından Armoni Eğitiminin Önemi” 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 15-17 Aralık, İstanbul

  1. Sağer, T., Karagöz, B.(2011). "Değerler Eğitiminde Müzik Eğitiminin Yeri ve Önemi" Değerler Eğitimi Sempozyumu, 26-28 Ekim, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

19.  Sağer, T., Karagöz, B. (2012). "İlköğretim Müzik Dersi Öğretmen Kılavuzlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi" 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu 25-27 Nisan, Niğde.

 

7.7.  Diğer yayınlar

  1. Sağer,T., “Ülkemizdeki Müzik Türlerini Etkileyen Faktörler, Flaş Haber Gazetesi, Sayı: 185, s 2, Malatya, 2003

2.      Sağer, T., “Müzik Toplum İlişkisi”, Flaş Haber Gazetesi, Sayı: 186, s 2, Malatya, 2003

3.      Sağer, T., “Musiki Cemiyetlerinin Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki Yeri ve Malatya Musiki Cemiyeti”, Flaş Haber Gazetesi, Sayı: 187, s 2, Malatya, 2003

4.      Tonal Diziler ve Kadanslar (Genişletilmiş), Eğitim İçin Basılmamış Ders Notları

5.      Geleneksel Türk Sanat Müziği Teorisi, Eğitim İçin Basılmamış Ders Notları

6.      Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi için Tonal ve Modal Dikte-Deşifre Çalışmaları, Eğitim İçin Basılmamış Ders Notları

7.      Sur Rengi, Düzenleme, Öğrenci Orkestraları için Düzenlemeler

8.      Evlerinin Önü Mersin, Yaylı Çalgılar için Türkü Düzenleme, Öğrenci Orkestraları için Düzenlemeler

9.      Oynak (Nefesli ve Yalı Çalgılar Orkestrası İçin Eser) , Öğrenci Orkestraları için Düzenlemeler

10.  Ağırca (Nefesli ve Yalı Çalgılar Orkestrası İçin Eser), Öğrenci Orkestraları için Düzenlemeler

11.  Çanakkale Türküsü (Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Ses İçin),   Öğrenci Orkestraları için Düzenlemeler

12.  Zülüf Dökülmüş Yüze (Piyano ve Ses İçin Halk Türküsü Düzenlemeleri)

13.  İki Keklik (Piyano ve Ses İçin Halk Türküsü Düzenlemeleri)

14.  Ağasarın Balini (Piyano ve Ses İçin Halk Türküsü Düzenlemeleri)

15.  Güzel Ne Güzel Olmuşsun (Piyano ve Ses İçin Halk Türküsü Düzenlemeleri)

16.  Çamdan Sakız Akıyor (Piyano ve Ses İçin Halk Türküsü Düzenlemeleri)

17.  Yamantürk Lisesi Marşı (İlköğretim Düzeyi Öğrenciler İçin)

18.  Merkez Dershanesi Marşı (İlköğretim Düzeyi Öğrenciler İçin)

19.  23 Nisan (Çocuk Şarkısı)

20.  HungarianDance No:5 (Johann Brahms) Yaylı Çalgılar Orkestrası İçin Aktarım

21.  Wiegenlied (Johann Brahms) Yaylı Çalgılar Orkestrası İçin Düzenleme

22.  Sin Sin ,Oyun Havası, Düzenleme

 

8.Ulusal & Uluslararası Projeler

Bap Projeleri

1.      Proje No: 2007/33 (Kırıkkale Üniversitesi)

       Proje Adı: “Teknoloji Destekli Karşılaştırmalı Müzik Eğitimi”,

       Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Turan Sağer

2.      Proje No: 2009/18(İnönü Üniversitesi)

Proje Adı: “İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar Fakültesinde Bulunan Kayıt Stüdyolarının Alt Yapılarının Güçlendirilmesi”

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Turan SAĞER

3.      Proje No: 2010/27 (İnönü Üniversitesi)

Proje Adı: “İnönü Üniversitesi Konser Salonlarının Alt Yapılarının Güçlendirilmesi”

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Turan SAĞER

4.      Proje No: 2010/08 (İnönü Üniversitesi)

Proje Adı: “İnönü Üniversitesi Ses Kayıt Stüdyosunun Kurulması”

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Turan SAĞER

5.      Proje No: 2011/98 (İnönü Üniversitesi) Doktora Projesi

Proje Adı: “İmge Kullanımının Okul Şarkıları Üzerindeki Başarıya Etkisi”

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Turan SAĞER

6.      Proje No: 2013/39 (İnönü Üniversitesi)

Proje Adı: Türk Bilgeleri I

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Turan SAĞER

7.      Proje No: 2014/35 (İnönü Üniversitesi)

Proje Adı  Türk Bilgeleri Yolu

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Turan SAĞER

8.      Proje No: 2014/33 (İnönü Üniversitesi)

Proje Adı Malatya Türküleri Albümü II

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Turan SAĞER

9.      Proje No: 2013/141 (İnönü Üniversitesi) Doktora Projesi

Proje Adı: Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Öğrenme Stilleri ve Bilişsel Esneklik Düzeyleriyle Sınav Başarısı Arasındaki İlişki

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Dr. Turan SAĞER

10.  Proje No: 2013/142 (İnönü Üniversitesi) Doktora Projesi

Proje Adı İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Çoksesli Solfej Uygulamalarının Müziksel İşitme-Okuma-Yazma ve Koro Ders Başarılarına Etkisi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Dr. Turan SAĞER

 

Tübitak Projeleri

1.      Proje No: 2010 (TÜBİTAK)

Proje Adı: “4000- Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı”

Uzman Personel: Doç. Dr. Turan SAĞER

2.      Proje No: 2011/9 (TÜBİTAK)

Proje Adı: “2221- Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı”

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Turan SAĞER

 

 

9.    İdari Görevler

-          İnönü Üniversitesi Bilim Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği, 2013 - devam ediyor

-       İnönü Üniversitesi, GSF Dekan, 2013 - devam ediyor (İkinci dönem)

-       İnönü Üniversitesi, GSF Dekan, 2010-2013

-       İnönü Üniversitesi, BAP Koordinasyon Birimi Komisyon Üyeliği, 2011- devam ediyor

-       İnönü Üniversitesi, Bilim Konseyi üyeliği, 2011- devam ediyor

-       İnönü Üniversitesi, SKSD Başkanlığı Öğrenci Topluluklarından Sorumlu Genel Koordinatör, 2011- devam ediyor

-          İnönü Üniversitesi GSF Dekan Yardımcılığı, 2009-2010

-          İnönü Üniversitesi Kültür Müdürlüğü, 2009 – devam ediyor

-          İnönü Üniversitesi GSF, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2009

-          İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2009

-          İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Yüksekokul Kurulu Üyeliği, 2009

-          Kırıkkale Üniversitesi, Senato Üyeliği, 2008

-          Kırıkkale Üniversitesi, BESYO Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008

-          Kırıkkale Üniversitesi, Güz. San. Böl Bölüm Başkanlığı, 2008

-          Kırıkkale Ün. Güz. San. Fak. Müzik. Böl, Bölüm Başkanlığı, 2007

-          Kırıkkale Ün. Güz. San. Fak, Dekan Yardımcılığı, 2007

-          Kırıkkale Üniversitesi GSF, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2007

-          Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Kurul Üyeliği, 2007

-          İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2004-2005

 

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.                 “4. Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu”, İnönü Ün. GSTF. 13-15 Mayıs, Malatya, 2011. Sempozyum Başkanı

2.                 1. Uluslararası Türk Halk Oyunları Kongresi, İnönü Üniversitesi, 10-12 Mayıs, Malatya, 2012. Sempozyum Başkanı

3.                 İnönü Ün. Eğitim Fakültesi, Cumhuriyetin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, Sempozyum Sekreterliği.

4.                 İnönü Ün. Taş Heykel Sempozyumu, Sempozyum Başkanı, 2014

5.                 ÜAK Müzik Sahne Sanatları Alt Komisyon Üyeliği (2012 - devam ediyor).

6.                 ÜAK Doçentlik Sınav Komisyon Üyeliği (2010-2012).

7.                 Uluslararası 2. Malatya Film Festivali Yürütme Kurulu Üyeliği, 2012, Malatya.

8.                 Adıyaman Üniversitesi Türk Halk Müziği Formunda Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Beste - Düzenleme Yarışması Jüri Üyeliği, 2011.

9.                 Uluslararası 1. Malatya Film Festivali Yürütme Kurulu Üyeliği, 2010, Malatya.

10.             MEB Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı Program Danışmanlığı, 2007, Mersin.

11.             MEB Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı Program Danışmanlığı, 2006, İzmir.